Zerrbild-Instanzen


               "Hardmode" Peak-Modus coming soon | Kadmos

               "Hardmode" Peak-Modus clear | Kadmos        Die Prüfungen von Ayvenas


Instanzen


               "Hardmode" Peak-Modus clear | Kadmos

                "Normal" Peak-Modus Serverfirst | Kadmos

 • Sonnentempel d. e. Schlafes | Serversecond | Worldthird | Baldr
 • Rabenherz | Serverfirst | Worldfirst | Aontacht


Weltbosse


 • Lakishna | Gruppenevent Ohrring | Kadmos
 • Helveta | Gruppenevent Ring | Kadmos
 • Zhargos | Gipfelstufenweltboss | Kadmos
 • Taren | Serverfirst | Worldsecond | Aontacht
 • Kolanda | Serverfirst | Worldthird | Aontacht
 • Wodjin | Serversecond | Aontacht
 • Mandara | Serverfirst | Worldfirst | AontachtTEST

           "Hardmode" Peak-Modus coming soon | Kadmos

            "Hardmode" Peak-Modus clear | Kadmos

            Die Prüfungen von Ayvenas

           Instanzen 

            "Hardmode" Peak-Modus clear | Kadmos

            "Normal" Peak-Modus Serverfirst | Kadmos

 • Rabenherz | Serverfirst | Worldfirst [ Aontacht

       Weltbosse

 • Zhargos | Gipfelstufenweltboss | Kadmos
 • Taren | Serverfirst | Worldsecond | Aontacht
 • Kolanda | Serverfirst | Worldthird | Aontacht
 • Mandara | Serverfirst | Worldfirst | Aontacht